Thành phố Hải Phòng luôn được coi là một thành phố trẻ, nơi nền kinh tế vẫn luôn được tập trung và phát triển mạnh, vì thế đời sống người dân đã có sự thay đổi rõ