Khách hàng đang có yêu cầu cao hơn với những sản phẩm đầu tư. Nếu đơn thuần chỉ để sinh lợi nhuận, nhiều khách hàng sẽ chọn các kênh đầu tư an toàn và chắc chắn hơn.